Για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που βρίσκονται λίγο πριν από τα μισά του εξαμήνου πιλοτικής υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του SHARE, παραθέτουμε εδώ ορισμένες συχνές ερωτήσεις που έχουν προκύψει, μαζί με τις απαντήσεις μας. Μπορείτε να στέλνετε τυχόν άλλες ερωτήσεις που θα προκύψουν, στο email info@womenontop.gr. Για ερωτήματα που θα αποσταλλούν στο διάστημα 3-22/8, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα λάβουν απάντηση το αργότερο έως τις 31/8.

Πώς πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος αξιολόγησης με τα έγγραφα τεκμηρίωσης στο τέλος του εξαμήνου υλοποίησης;

Ο φάκελός σας θα κατατεθεί στα ελληνικά, τόσο ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση share@isotita.gr), όσο και έντυπα. Η τελική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι 12/11/2021. Για την έντυπη αποστολή, αυτή πρέπει να είναι η τελική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή courier. Τα στοιχεία αποστολής είναι τα παρακάτω:

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ)

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, 7ος όροφος

Υπ’ όψιν κ.κ. Δήμητρας Παυλοπούλου, Θωμαϊδας Βέκιου, Σοφίας Νικολάου

(ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ SHARE)

Μπορούμε να υποβάλουμε τον φάκελο στα αγγλικά;

Όχι, όλα τα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στα ελληνικά.

Πώς θα τεκμηριώσουμε τυχόν πολιτικές ισότητας που έχουν εφαρμοστεί αλλά δεν μπορούν προς το παρόν να αποδειχθούν με άλλον τρόπο (π.χ. μισθολογική πολιτική);

Στην περίπτωση των μισθολογικών πολιτικών, θα χρειαστεί να υποβάλετε έγγραφο που να τεκμηριώνει την τρέχουσα μισθολογική κατάσταση. Αν, βάσει της κατάστασης αυτής, το μισθολογικό χάσμα της επιχείρησης ξεπερνάει το 11%, ο οργανισμός οφείλει να παρουσιάσει σχέδιο για τη γεφύρωση του χάσματος. Σε ό,τι αφορά άλλες πρόσφατες πολιτικές, μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηρίωσης προκύπτει από την εφαρμογή τους (έστω και πιλοτική). Τυχόν αλλαγές που σχεδιάζετε προς την κατεύθυνση της ισότητας θα χρειαστεί να τεκμηριωθούν με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο, με χρονική δέσμευση σε σχέση με την υλοποίησή τους.

Ποιος είναι ο μήνας αναφοράς για τα έγγραφα τεκμηρίωσης;

Ο μήνας αναφοράς είναι ο Οκτώβριος του 2021 και η ημερομηνία αναφοράς η 31/10.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να τεκμηριώσουμε την “αιτιολογημένη απόκλιση” (π.χ. σε σχέση με την κατά φύλο συμμετοχή στο προσωπικό της επιχείρησης);

Θα πρέπει να υποβάλετε υπογεγραμμένο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρετε σχετικά στατιστικά δεδομένα για το συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο, στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, από κάποια αξιόπιστη πηγή (π.χ ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT) και με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύετε την αιτιολογημένη απόκλιση.

Για την συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας για την απονομή Σήματος Ισότητας για της μικρές επιχειρήσεις (<50 εργαζόμενοι) χρειάζεται να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 13 βαθμοί συνολικά, από όλες τις ομάδες κριτηρίων. Στο σχέδιο Ισότητας πρέπει να συμπεριληφθούν κριτήρια από όλες τις ομάδες; Αρκεί να γίνει χρήση κάποιων κριτηρίων σε μια μόνο ομάδα ώστε να συγκεντρωθεί η ελάχιστη βαθμολογία ή θα αξιολογηθεί και ο αριθμός των κριτηρίων που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Ισότητας;

Ιδανικά θα πρέπει στο Σχέδιο Ισότητας να περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν όλες τις ομάδες κριτηρίων ή τις περισσότερες από αυτές. Μπορείτε να ακολουθήσετε το υπόδειγμα Σχεδίου Ισότητας που θα βρείτε στον Οδηγό Επιμόρφωσης και επιπλέον εδώ. Συγκεκριμένα για την απόκτηση του Σήματος θα πρέπει η επιχείρηση να συγκεντρώνει τη βάση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων.

Η αξιολόγηση μετά την απονομή του Σήματος, θα βασίζεται στα ίδια κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στη μεθοδολογία ή στους στόχους/δείκτες που έχουν βάλει στο Σχέδιο Δράσης τους;

Μελλοντικά θα αξιολογηθείτε βάσει των κριτηρίων της μεθοδολογίας -όπως τώρα- και όχι βάσει του Σχεδίου Ισότητας που θα υποβάλετε. Ωστόσο, εάν έχετε καταθέσει κάποια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι π.χ. από τον Ιανουάριο του 2022 η Διοίκηση έχει αποφασίσει να εφαρμόσει νέα πολιτική αδειών, η οποία προβλέπει ότι… κ.λπ… θα ελεγχθεί μελλοντικά και το κατά πόσο υλοποιήθηκε αυτή η δέσμευση.

Στη μεθοδολογία το Υπόδειγμα Σχεδίου Ισότητας αναφέρει «Χρονοπρογραμματισμός Ιούνιος 2021 – Νοέμβριος 2021» (σελ. 33). α) Χρησιμοποιούμε αυτό το Υπόδειγμα; β) Αυτή είναι η χρονική περίοδος που μας ενδιαφέρει;

Το Σχέδιο Ισότητας που θα ετοιμάσετε θα αφορά στην περίοδο “Νοέμβριος 2021-2023”. Για να το ετοιμάσετε, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το υπόδειγμα, το οποίο βρίσκεται και στον Οδηγό Επιμόρφωσης.

Σχετικά με τα έγγραφα τεκμηρίωσης του κριτηρίου Α4. (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Έντυπα Προσλήψεων, Αναγγελία Πρόσληψης (στο ΕΡΓΑΝΗ)), θα θέλαμε να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ του «Έντυπου πρόσληψης» και της «Αναγγελίας πρόσληψης (Εργανη)». Επίσης θα θέλαμε να διευκρινίσουμε αν  η αναγγελία πρόσληψης χρειάζεται για όλους τους εργαζόμενους ή μόνο για αυτούς που δεν περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Πίνακα του 2020.

Σε σχέση με την πρόσληψη, χρειαζόμαστε την αναγγελία πρόσληψης από το ΕΡΓΑΝΗ, μόνο για τα άτομα που προσλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Μέχρι τις 05/11 που τελειώνει η φάση προσκόμισης δικαιολογητικών και αποδεικτικών, αναμένεται να έχουμε συμπληρώσει/ διεκπεραιώσει όλες τις ανάλογες ενέργειες; Ή θα είναι επαρκές να δείξουμε ότι υπάρχει έμπρακτος προγραμματισμός των ενεργειών;

Η βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αφορά σε θέματα πολιτικής που «αντικειμενικά» είναι δύσκολο να υλοποιηθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (π.χ. αλλαγές στη μισθολογική πολιτική) και όχι δράσεις που είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Πρέπει, για παράδειγμα, να έχετε κάνει έστω μια επιμόρφωση για να «πιάσετε τη βαθμολογία». Επιπλέον μπορείτε να επισυνάψετε και το πρόγραμμα μελλοντικών εκπαιδεύσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να σας προσθέτει κάτι σε βαθμολογία.

Πριμοδοτούμαστε για πράγματα που είναι ήδη μέρος συγκεκριμένων νόμων, ρυθμίσεων κλπ. με τους οποίους συμμορφωνόμαστε, ή θα πρέπει να δείχνουμε ότι κάνουμε κάτι παραπάνω; Για παράδειγμα, κάποια από τα κριτήρια είναι εναρμονισμένα με το νέο εργασιακό νόμο – επαρκεί να δείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με αυτόν το νόμο, ή αναμένεται κάτι επιπλέον;

Όλα τα κριτήρια απαιτούν κάτι περισσότερο από όσα προβλέπει ο Νόμος -δείτε την επικαιροποιημένη Μεθοδολογία εδώ. Στόχος είναι οι εταιρείες που θα λάβουν το Σήμα να έχουν εφαρμόσει κάτι πέρα από την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών τους.