Το SHARE αποτελείται από τέσσερα (4) επιμέρους Πακέτα Εργασίας. Ειδικότερα:

Το πρώτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον συντονισμό του Προγράμματος και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Το δεύτερο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων μέσω Εργαστηρίου Καλών Πρακτικών και τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών και διαδικασιών όσον αφορά στην απονομή Σήματος Ισότητας στο διεθνές πλαίσιο, από το ΚΕΘΙ. Κατόπιν, έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη ενός εφαρμόσιμου μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση και την απονομή Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις που προωθούν τη συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εστιάζοντας στην ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των δύο φύλων. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας αυτής θα επιτευχθεί μέσω τριών (3) Εργαστηρίων Διαβούλευσης που θα διοργανώσει η ΓΓΟΠΙΦ με τα ενδιαφερόμενα μέρη:

 • 1ο Εργαστήριο: Υπουργείο Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη, κοινωνικοί εταίροι
 • 2ο Εργαστήριο: Εταιρίες πιστοποίησης, ακαδημαϊκοί και κοινωνία των πολιτών
 • 3ο Εργαστήριο: όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες

Το τρίτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει:

 • την ανακοίνωση (open call), από το WoT, προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Σήματος Ισότητας, που θα παρέχει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες για να λάβουν το Σήμα Ισότητας του Έργου για τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής.
 • την ανάπτυξη καινοτόμου και στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού από το ΚΕΘΙ για τα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν τα στελέχη των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.
 • Την πραγματοποίηση των σεμιναρίων για τα στελέχη των εταιρειών από το Women on Top.
 • Την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πρωτοβουλιών των εταιρειών και την απονομή του πιλοτικού Σήματος Ισότητας του SHARE.

Το τέταρτο Πακέτο Εργασίας, το οποίο έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, αφορά στην ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας σχετικά με:

 • Την ανάδειξη της σημασία της ισότιμης κατανομής των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των δύο φύλων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.
 • Την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, ιδίως όσον αφορά ζητήματα συμφιλίωσης, με έμφαση στην ενθάρρυνση των ανδρών να κάνουν χρήση των αδειών που συνδέονται με οικογενειακές ευθύνες.
 • Την επικοινωνία του έργου στο ευρύ κοινό και τους εργοδότες και την ενημέρωση των εργοδοτών ότι οι συνθήκες εργασίας που είναι φιλικές προς την οικογένεια καθώς και οι πρωτοβουλίες συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι διαθέσιμες και είναι, πράγματι, επωφελείς για τις επιχειρήσεις.
 • Η επικοινωνία του Σήματος Ισότητας του Έργου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής ώστε να γίνει γνωστό στις επιχειρήσεις και να σε όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Έργου.

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και των σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του gender training. Σύμφωνα με το EIGE, οι κύριοι στόχοι αυτής της μεθοδολογίας είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων ως προς την ισότητα των φύλων, και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους να προωθούν τους στόχους για την ισότητα των φύλων στη δουλειά τους σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο όλα τα απαραίτητα θα ακολουθηθούν όλα τα μεθοδολογικά βήματα (εξασφάλιση δέσμευσης και προτύπων, αντιμετώπιση των αναγκών, επιλογή προσέγγισης, μέτρηση αντίκτυπου και αξιολόγηση). Στο επίκεντρο της κατάρτισης θα βρίσκεται η ενδυνάμωση της μάθησης και η ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να εφαρμόζουν εργαλεία και έννοιες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Τα σεμινάρια θα είναι συμμετοχικά και διαδραστικά για τη μεγιστοποίηση του διαλόγου, της μάθησης και της ανταλλαγής.

Στη διαδικασία της παρακολούθησης των πρωτοβουλιών που θα υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα ληφθούν υπόψη εργαλεία που σχετίζονται με τη μεθοδολογική προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming).