Ποια είναι η μεθοδολογία βάσει της οποίας θα απονεμηθεί το Σήμα Ισότητας SHARE;

Η μεθοδολογία απονομής Σήματος Ισότητας SHARE, σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, με έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance).

Για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας ελήφθησαν υπόψη τα 3 Εργαστήρια Διαβούλευσης που υλοποιήθηκαν από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του Έργου. Η παρούσα έκθεση ενσωματώνει την ειδική γνώση, συμβολή και ανατροφοδότηση που συνεισέφεραν οι επιμέρους δρώντες/φορείς στο δημόσιο διάλογο. 

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της μεθοδολογίας εδώ.

Η έκθεση εκπονήθηκε στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 και ειδικότερα για την Ανάπτυξη της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης για την απονομή Σήματος Ισότητας του SHARE. Το Σήμα Ισότητας του Έργου θα παρέχει τη βάση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική εθνική προτεραιότητα που ορίζεται από τον πρόσφατο νόμο (4604/2019) για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.