ΓΓΟΠΙΦ

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η ΓΓΟΠΙΦ υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΓΓΟΠΙΦ, αυτή την περίοδο, εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 το οποίο περιλαμβάνει 6 στρατηγικούς άξονες προτεραιότητες και προετοιμάζει την κατάρτιση του επόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2021-2026.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: isotita.gr

ΚΕΘΙ

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ιδρύθηκε το 1994, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

  • Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
  • Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), καθώς και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων.
  • Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

Στόχοι

  • Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της έκδοσης επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.
  • Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης.
  • Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
  • Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική του φύλου (gender training).
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με την οπτική του φύλου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: kethi.gr

Women On Top

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 830 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά., και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1200 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες.

Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η PwC, η Παπαστράτος, η Microsoft Hellas, η Vodafone Greece, η Mastercard και η Accenture, καθώς και με δομές όπως ο Δήμος Αθηναίων.

Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου (έρευνες, άρθρα, podcasts, εκδηλώσεις κ.ά,), με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των δομών λήψης αποφάσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, αλλά και τους τρόπους εξάλειψης των εμποδίων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://womenontop.gr