Η ανάπτυξη εργαλείων για την επιβράβευση καλών πρακτικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον τομέα της ισότητας των φύλων χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται η χρήση διαφορετικών τύπων εργαλείων, όπως σήματα, βραβεία και αξιολογήσεις/κατατάξεις εταιρειών με στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών στο πεδίο της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, την παρακίνηση άλλων εταιρειών προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα, την επίτευξη μεγαλύτερης δημοσιότητας για τις επιχειρήσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, την παροχή οικονομικών επιχειρημάτων για την υιοθέτηση μέτρων ισότητας.

Ειδικότερα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εταιρείες που εφαρμόζουν μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό ή ειδικό Σήμα για την προσπάθειά τους και το έργο τους στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, όπως συνέβη και στην Ελλάδα με το SHARE.

Τα Σήματα συνήθως έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ (π.χ. για τρία χρόνια), ενώ συχνά τίθεται ως προϋπόθεση για την ανανέωσή τους η βελτίωση της πολιτικής ή των πρωτοβουλιών που ήδη υλοποιεί η εταιρεία για την προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλες και όλους τις/τους υπαλλήλους της. Υπάρχουν Σήματα επιβράβευσης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ισότητας ή Σήματα που εστιάζουν σε συγκεκριμένο τομέα (π.χ. πιστοποίηση για την εφαρμογή φιλικών πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής ή για την ίση αμοιβή), καθώς και Σήματα που καλύπτουν ευρύτερα θέματα διακρίσεων και δεν περιορίζονται στις έμφυλες διακρίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τρεις από τις 10 καλές πρακτικές που συγκέντρωσε το ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του έργου SHARE -ορισμένες από αυτές παρουσιάστηκαν και στο Διαδικτυακό Εργαστηρίο Καλών Πρακτικών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2020. Η πλήρης παρουσίαση όλων των καλών πρακτικών είναι διαθέσιμη εδώ.

  1. EDGE Certification | ΧΩΡΑ: Ελβετία

Η μεθοδολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης EDGE αναπτύχθηκε από το EDGE Certified Foundation. Το Ίδρυμα Πιστοποίησης EDGE ιδρύθηκε υπό την επωνυμία Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων (The Gender Equality Project) από τους Nicole Schwab και Aniela Unguresan στη Γενεύη, με όραμα να δημιουργήσει έναν κόσμο ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Το Ίδρυμα συνεχίζει να ενεργεί ως θεματοφύλακας των μεθοδολογιών και των προτύπων πιστοποίησης EDGE, ενώ ο εμπορικός του τομέας, η στρατηγική EDGE, ασχολείται με την προετοιμασία των εταιρειών για την πιστοποίηση EDGE.

Η πιστοποίηση EDGE αξιολογεί το επίπεδο των επιχειρήσεων ως προς την επίτευξη της έμφυλης ισότητας σε όλα τα επίπεδα, την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πρακτικών για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τον βαθμό υιοθέτησης μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς για τους/τις εργαζόμενους/ες στον χώρο εργασίας.

Η πιστοποίηση του EDGE περιλαμβάνει τρία (3) επίπεδα πιστοποίησης: Αξιολόγηση, Κινητικότητα και Ηγεσία (βλ. αναλυτικά παρακάτω), με ισχύ δύο ετών και βασίζεται στη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης. Οι οργανισμοί μπορούν να αποκτήσουν την εν λόγω πιστοποίηση για τη δέσμευσή τους για προώθηση της ισότητας των φύλων και για την πρόοδο τους στην επίτευξη αριστείας στο πεδίο της ισότητας στον χώρο εργασίας.

2. Equileap Gender Equality Index | ΧΩΡΑ: Ολλανδία

Το Equileap είναι οργανισμός που παρέχει δεδομένα και πληροφορίες για την ισότητα των φύλων στον εταιρικό τομέα. Έχει αξιολογήσει και κατατάξει πάνω από 3.500 επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο Σύστημα Βαθμολόγησης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Scorecard) με 19 κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τη διοίκηση, καθώς και το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, πολιτικές για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Το Equileap έχει σχεδιάσει δείκτες και αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις κορυφαίες εταιρείες που πρωτοστατούν στον τομέα της ισότητας των φύλων διεθνώς. Πραγματοποιεί σε βάθος έλεγχο για την ισότητα των φύλων, με βάση τον οποίο οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία που λαμβάνουν σε 19 κριτήρια/δείκτες φύλου. Τα 19 κριτήρια ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες:

• Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στις θέσεις ευθύνης και το εργατικό δυναμικό

• Ίση αμοιβή & συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής

• Πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων

• Δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία

3. Business Gender Equality Label (DIE) | ΧΩΡΑ: Ισπανία

Το Ισπανικό Ινστιτούτο Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, φορέας που εποπτεύεται από τη Γραμματεία της Πολιτείας για την Ισότητα, είναι υπεύθυνο για την προώθηση της αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας και τις επιχειρήσεις, την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, τη στήριξη και την προώθηση των γυναικών στον τομέα της εργασίας, την πρόσβασή τους σε ανώτατες θέσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και την αναγνώριση της επιχειρηματικής αριστείας σε θέματα ισότητας των φύλων. Από το 2010, το Ινστιτούτο απονέμει το Επιχειρηματικό Σήμα Ισότητας των Φύλων (DIE) για να επιβραβεύσει τους/τις εργοδότες/τριες για τις πρακτικές και τα επιτεύγματά τους αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών για την ίση μεταχείριση και την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών εντός των επιχειρήσεών τους.

Πάνω από 160 επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει το Σήμα, το οποίο έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κατά τις εμπορικές συναλλαγές τους και για διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, για τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει και συντονίζει ένα Δίκτυο βραβευμένων επιχειρήσεων που ονομάζεται Red DIE. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η δικτύωση των επιχειρήσεων καθώς επίσης και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η οποία πραγματοποιείται μέσω σεμιναρίων η μέσω της λειτουργίας ομάδων εργασίας που εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα. Τέλος, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν μια διαδικτυακή εφαρμογή για να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις καλές πρακτικές τους κ.λπ. Τα έργα και τα συμπεράσματα του Δικτύου Red DIE δημοσιεύονται στο: www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm.

Το Επιχειρηματικό Σήμα Ισότητας των Φύλων (DIE) είναι ένα Σήμα αριστείας που αναγνωρίζει εταιρείες και άλλους φορείς που διακρίνονται για την ανάπτυξη πολιτικών για την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, μέσω της εφαρμογής Σχεδίων Ισότητας. Η απονομή του Σήματος πραγματοποιείται μέσω ετήσιων προσκλήσεων στις οποίες οποιαδήποτε επιχείρηση, τόσο ιδιωτική όσο και δημόσια, μπορεί να λάβει μέρος παρουσιάζοντας την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόζει για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Το Σήμα απονέμεται ετησίως από το 2010 και έχει ισχύ τριών (3) ετών. Επιπλέον, το Ινστιτούτο ζητά από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν το Σήμα μια (1) ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των μέτρων και των δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν και σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, η οποία αξιολογείται με σκοπό την επαλήθευση ότι διατηρούν το επίπεδο αριστείας σύμφωνα με το οποίο τους απονεμήθηκε αρχικά το Σήμα. Στο τρίτο έτος, η αξιολόγηση αυτή ισοδυναμεί με αίτημα για παράταση του Σήματος για τρία (3) επιπλέον χρόνια. Η παροχή του Σήματος έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στο να τιμήσει της επιχειρήσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, χωρίς να συνεπάγεται οικονομικής χρηματοδότησης.