Πέρα από τις προκλήσεις που έθεσε για άτομα και για επιχειρήσεις, η πανδημία της COVID-19 πρόσφερε στις εταιρείες και μια σημαντική ευκαιρία να επαναξιολογήσουν και ίσως να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και συνεργάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον και να ενισχύσει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, αρκεί άτομα και οργανισμοί να την αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο. Η τηλεργασία, για παράδειγμα, ήρθε όπως φαίνεται για να μείνει. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει θετικά για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση των γυναικών στο εταιρικό περιβάλλον;

Ο στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να αποτελέσει η τηλεργασία μια καθιερωμένη επιλογή για εργαζόμενους και εργαζόμενες, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης -μια επιλογή που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο σε σχέση με τη συμφιλίωση των υποχρεώσεών τους στη δουλειά και των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει για τις άλλες πτυχές της ζωή τους. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει, καταρχάς, οι εργοδότες να εξασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα θα έχουν πρόσβαση σε έναν κατάλληλο και ασφαλή χώρο εργασίας. Θα χρειαστεί επίσης να κανονικοποιήσουν την τηλεργασία, υπό την έννοια ότι τα άτομα που επιλέγουν να διατηρήσουν αυτόν τον τρόπο δουλειάς θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα απαραίτητα εργαλεία για να παραμείνουν αποδοτικά και συνδεδεμένα με το περιβάλλον της εργασίας τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι ομάδες να θέσουν σαφείς κανόνες σε σχέση με τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας τους, σε σχέση με τα όρια μεταξύ εργασιακού και προσωπικού χρόνου και σε σχέση με τον τρόπο που θα αξιολογείται η δουλειά του κάθε μέλους τους. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενική και βέβαια να επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όσο οι συνθήκες αλλάζουν και οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται περισσότερο με αυτό το νέο μοντέλο εργασίας.

Είναι επίσης σημαντικό οι εταιρείες να αρχίσουν ή να συνεχίσουν να συλλέγουν δεδομένα διαχωρισμένα κατά φύλο, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τον αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγές και οι προσπάθειές τους στη συμμετοχή και την εκπροσώπηση των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Και βέβαια είναι χρήσιμο να επενδύσουν στο χτίσιμο και την καλλιέργεια κοινοτήτων που θα εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που δουλεύουν από απόσταση δεν θα χάσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης λόγω έλλειψης δικτύωσης, ανεπαρκούς επικοινωνίας ή απουσίας ουσιαστικής αλληλοϋποστήριξης. Πολλά από τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα για την αποτελεσματική συνεργασία ατόμων και ομάδων μπορούν να αξιοποιηθούν και για την καλλιέργεια των κοινοτήτων αυτών, καθώς και για να μπορέσουν οι managers των ομάδων να κρατήσουν ουσιαστική και γόνιμη επαφή ακόμα και με τα μέλη που επιλέγουν να δουλέψουν από απόσταση.

Τέλος οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η διαφορά στον τρόπο εργασίας των ατόμων μέσα στον ίδιο οργανισμό δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία κλειστών γκρουπ και ομάδων που καλλιεργούν τελικά μια κουλτούρα αποκλεισμού αντί συμπερίληψης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενες διαθέτουν, χωρίς εξαίρεση, και τα γνωστικά, τεχνολογικά και πρακτικά εργαλεία ώστε να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά και να δουν την εργασιακή και προσωπική τους καθημερινότητα να βελτιώνεται μέσα από αυτή τη σύνθετη αλλαγή που μας αφορά όλους και όλες.